Overwatch 2 player กล่าวหาว่าราคาร้านค้าอาจผิดกฎหมายในบางประเทศ

ผู้เล่น Overwatch 2 ตั้งคำถามว่าบางแง่มุมของการสร้างรายได้จากร้านค้าของ Blizzard อาจผิดกฎหมายในบางประเทศรวมถึงออสเตรเลียหรือไม่ การวิพากษ์วิจารณ์การสร้างรายได้แบบเล่นฟรีของ Overwatch 2 ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เริ่มกิจกรรม […]